هزینه های صندوق

رديف

عنوان هزینه

شرح نحوۀ محاسبۀ هزینه

1

هزینه‌های تأسیس

حداکثر تا مبلغ 1,500 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

2

برآورد هزینه ساخت پروژه

كلاً به مبلغ 15,578 میلیارد ريال که تفکیک هزینه ساخت هر مرحله در طرح توجیهی آمده است.

3

هزینه‌های پشتیبانی پروژه شامل هزینه‌های دریافت مجوزهای اجرای پروژه، حق‌الزحمه حسابرسی شرکت پروژه، هزینه‌های عمومی و اداری شرکت پروژه

کلاً به مبلغ 54,651 میلیون ریال که شامل هزینه‌های عوارض شهرداری و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت پروژه می‌باشد و به تفکیک در طرح توجیهی پروژه به آن‌ها اشاره شده است. 

4

کارمزد مدیر صندوق

مجموع موارد زير:

-  براي هر دوره، معادل سیزده در هزار (0.013) از مبلغ تجمعی گردآوری شده از طریق پذیره‌نویسی؛

-  سالانه مبلغ ثابت 1,000 میلیون ریال؛

5

کارمزد ناظر فنی

مجموع موارد زير:

- 7,805 میلیون ریال بابت خدمات نظارت عالیه؛

- 8,038 میلیون ریال بابت خدمات نظارت کارگاهی؛

6

کارمزد متولي

-  سالانه مبلغ ثابت 1,000 ميليون ريال.

7

کارمزد متعهد‌پذیره‌نویس

- پنج در هزار (0.005) از قيمت پذیره‌نویسی واحدهاي سرمايه‌گذاري عرضه‌شده در دورۀ پذیره‌نویسی اوليه؛

- پنج در هزار (0.005) از قيمت پذیره‌نویسی واحدهاي سرمايه‌گذاري عرضه شده در هر مرحله از افزايش سرمايه؛


 
کارمزد بازارگردان
 
- پانزده در هزار (0.015) قیمت پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری عرضه‌شده تا یک سال از تاریخ عرضه اولیه واحدهای صندوق متناسب با حجم و دوره زمانی از زمان پذیره‌نویسی واحدها؛

- از ابتدای سال دوم عرضه اولیه واحدها به بعد، سالانه دو درصد از قیمت پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با حجم و دوره زمانی  واحدها.

9

حق‌الزحمۀ حسابرس

-  سالانه مبلغ ثابت 320 میلیون ریال براي اظهار نظر راجع به گزارش‌هاي دوره‌اي صندوق و صورت‌های مالی تلفیقی صندوق؛

10

كارمزد تصفيه صندوق

مجموع مبالغ زير:

-  براي هر دوره مالی، معادل یک در ده هزار (0.0001) هزینه اجرای پروژه در آن دوره حداکثر تا سقف 900 میلیون ریال؛

11

حق حضور و پاداش اعضاي هيأت مدیره

به تصويب مجمع صندوق ماهانه مبلغ 3,600,000 ريال براي هر عضو هيأت مديره.

12

حق­الزحمه ارزیابی دارایی­های صندوق توسط کارشناسان

براساس تصویب هیأت­مدیره تا سقف کارمزد تعیین شده در مقررات مربوطه

13

هزینه­‌های دسترسی به نرم­افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه­ دسترسی به نرم­افزار صندوق، نصب و راه­اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 450 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق