مجامع صندوق

دانلود توضیحات ردیف
 دریافت لینک   صورتجلسه مجمع موسس 1
 دریافت لینک  آگهی دعوت به مجمع  1396/06/06 2
 دریافت لینک  اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396/06/06 3
 دریافت لینک  تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ  1396/06/06 4
 دریافت لینک  تائیدیه مجمع امیدنامه ای مورخ 1396/06/06 5
 دریافت لینک  آگهی دعوت به مجمع1397/04/31  6
 دریافت لینک  1397/04/31 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 7
 دریافت لینک  تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ1397/04/31 8
 دریافت لینک  صورتجلسه مجمه اساسنامه ای مورخ 1397/04/31 9
 دریافت لینک  آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/11/06 10
 دریافت لینک  اسامی حاضرین در مجمع مورخ1397/11/06 11
 دریافت لینک  تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ 1397/11/06 12
 دریافت لینک آگهی دعوت به مجمع سالانه 1398/04/31 13
 دریافت لینک اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/04/31  14
دریافت لینک تائیدیه مجمع اساسنامه ای مورخ 1398/04/31  15
 دریافت لینک تائیدیه مجمع امیدنامه ای مورخ 1398/04/31  16
دریافت لینک آگهی دعوت به مجمع تعیین اعضاء هیئت مدیره 17
 دریافت لینک اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/09/13  18 
 دریافت لینک آگهی دعوت به مجمع سالانه 1399/04/31  19 
دریافت لینک لغو آگهی مجمع سالیانه مورخ 1399/04/31   20
 دریافت لینک آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ 1399/06/30  21
دریافت لینک اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/30  22
دریافت لینک اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/07/13  23 
دریافت لینک اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/07/27  24
دریافت لینک آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/09/30 25
دریافت لینک اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/09/30 26
دریافت لینک صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/30 27
دریافت لینک تائیدیه مجمع مورخ 1399/09/30 28
دریافت لینک دعوت به مجمع مورخ 1400/03/13 29
دریافت لینک دعوت به مجمع مورخ 1400/03/23 30
دریافت لینک اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/03/13 31
دریافت لینک اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/03/23 32
دریافت لینک تأییدیه مجمع امیدنامه ای مورخ 1400/03/13 33
دریافت لینک تأییدیه متولی - مجمع امیدنامه ای مورخ 1400/03/13 34
دریافت لینک صورتجلسه مجمع امیدنامه ای مورخ 1400/03/13 35
دریافت لینک دعوت به مجمع مورخ 1400/05/16 36
دریافت لینک اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/05/16 37
دریافت لینک دعوت به مجمع سالانه مورخ 1400/06/03 38
دریافت لینک دعوت به مجمع مورخ 1400/06/13 39
دریافت لینک لغو دعوت به مجمع سالانه مورخ 1400/06/03 40
دریافت لینک اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/06/13 41
دریافت لینک تأییدیه مجمع تغییر ماده 24 اساسنامه مورخ 1400/05/16 42
دریافت لینک تأییدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ 1400/06/13 43
دریافت لینک آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/09/23 44
دریافت لینک اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/09/23 45
دریافت لینک اعلام تنفس مجمع مورخ 1400/09/23 و آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/10/07 46
دریافت لینک اعلام تنفس مجمع مورخ 1400/10/07 و آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/10/21 47
دریافت لینک آگهی لغو مجمع مورخ 1400/10/21 48
دریافت لینک آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/11/27 49
دریافت لینک اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/11/27 50
دریافت لینک صورتجلسه مجمع مورخ 1400/11/27 51
دریافت لینک تأییدیه اساسنامه ای مجمع مورخ 1400/11/27 52