حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با مشارکت تعدادی از مدیران ارشد سازمان حسابرسی تأسیس یافته و خدمات حرفه‌ای و تخصصی زیر را ارائه می‌کند:

- خدمات حسابرسی

- خدمات بازرسی قانونی

- مشاوره مدیریت در زمینه مالی و استقرار کمیته حسابرسی

- ارزیابی سهام

- طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مالی

- خدمات مالی، حسابداری و مالیاتی

- نظارت بر تصفیه امور شرکت‌ها

- سایر خدمات مرتبط حرفه‌ای

جزئیات بیشتر