صورت های مالی

تاریخ  لینک  شرح   ردیف
 1397/04/31  دریافت لینک  صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند 1396 -حسابرسی شده 1
 1397/04/31  دریافت لینک  گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 1396 - حسابرسی شده 2
 1397/04/25  دریافت لینک   صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 خرداد 1397 - حسابرسی نشده 3
 1397/07/28  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 شهریور ماه 1397- حسابرسی نشده 4
 1398/02/29  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 شهریور ماه 1397- حسابرسی شده  5
 1397/10/20  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 30 آذر ماه 1397- حسابرسی نشده  6
 1398/02/07  دریافت لینک  صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند ماه 1397- حسابرسی نشده 7
 1398/02/07  دریافت لینک گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 1397 -حسابرسی نشده 8
1398/04/27  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند ماه 1397- حسابرسی شده 9
1398/04/27  دریافت لینک گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 1397 -حسابرسی شده  10
1398/04/29  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 خرداد ماه 1398 - حسابرسی نشده  11
 1399/11/12 دریافت لینک دلایل عدم افشای صورتهای مالی صندوق   12
1400/03/08  دریافت لینک صورت های مالی تلفیقی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 اسفند ماه 1398 - حسابرسی نشده  13
1400/03/08  دریافت لینک گزارش عملکرد منتهی به 31 اسفند ماه 1398 - حسابرسی نشده  14

 تاریخ  لینک  شرح ردیف 
1397/02/10   دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1397/01/31
1
1397/03/07  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/02/31 2
1397/04/05  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/03/31 3
1397/05/02  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/04/31 4
1397/06/01   دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/05/31 5
1397/07/02  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/06/31 6
1397/08/05  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/07/30 7
1397/09/06  دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1397/08/30 8
1397/10/09   دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/09/30 9
1397/11/05   دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/10/30 10
1397/12/08   دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1397/11/30 11
1398/01/06  دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1397/12/29 12
1398/02/08  دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/01/31 13
1398/03/07 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/02/31 14
1398/04/02 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/03/31 15
1398/05/08 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/04/31 16
1398/06/05 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/05/31 17
1398/07/07 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/06/31 18
1398/08/08 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/07/30 19
1398/09/03 دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1398/08/30 20
1398/10/04 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/09/30 21
1398/11/05 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/10/30 22
1398/12/05 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/11/30 23
1399/01/05 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/12/29 24
1399/02/07 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/01/31 25
1399/03/10 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/02/31 26
1399/04/03  دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/03/31 27
1399/05/08  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1399/04/31 28
1399/06/05  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1399/05/31 29
1399/07/01  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1399/06/31 30
1399/08/10 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/07/30 31
1399/09/03 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/08/30 32
1399/10/09 دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ1399/09/30 33
1399/11/07 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/10/30 34
1399/12/03 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/11/30 35
1400/01/08 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/12/30 36
1400/02/08 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/01/31 37
1400/03/09 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/02/31 38
1400/04/02 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/03/31 39
1400/05/06 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/04/31 40
1400/06/10 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/05/31 41
1400/07/03 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/06/31 42
1400/08/01 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/07/30 43
1400/09/01 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/08/30 44
1400/10/08 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/09/30 45
1400/11/09 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/10/30 46
1400/12/02 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/11/30 47
1401/01/10 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/12/29 48
1401/02/04 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1401/01/31 49
1401/03/01 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1401/02/31 50