اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع  بند 20 مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ مادۀ 1 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تائید مزایا، تضمین سودآوری، کامل وصحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد.

موضوع فعالیت این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص وجوه جمع‌آوری‌شده به‌منظور ساخت و رساندن به مرحلۀ بهره‌برداری پروژۀ سیکل ترکیبی نیروگاه پرند مپنا، مطابق طرح توجیهی است. شرکت گروه مپنا به‌منظور انجام پروژۀ موردنظر در چارچوب اساسنامه صندوق و با رعایت مقررات، شرکت تولید برق پرند مپنا را به‌عنوان شرکت پروژه به صندوق منتقل کرده و در ازای آن واحد سرمایه‌گذاری دریافت کرده است. بر اساس طرح توجیهی مصوب، وجه مورد نیاز ساخت پروژه پذیره‌نویسی خواهد شد. شرکت پروژه پس از تکمیل و آغاز مرحلۀ بهره‌برداری تبدیل به یک شرکت سهامی عام شده و در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرش و قابل معامله می‌شود. پس از ساخت پروژه و با تبدیل به سهامی عام شدن و عرضه ‌شدن سهام شرکت ‌پروژه فعالیت صندوق پایان پذیرفته، تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به شرکت‌ پروژه منتقل شده و به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، به همان نسبت، سهام شرکت پروژه واگذار می‌گردد.خصوصیات کلی پروژه‌ در طرح توجیهی ذکر شده است.