صورت های مالی

تاریخ  لینک  شرح   ردیف
 1397/04/31  دریافت لینک  صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند 1396 -حسابرسی شده 1
 1397/04/31  دریافت لینک  گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 1396 - حسابرسی شده 2
 1397/04/25  دریافت لینک   صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 خرداد 1397 - حسابرسی نشده 3
 1397/07/28  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 شهریور ماه 1397- حسابرسی نشده 4
 1398/02/29  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 شهریور ماه 1397- حسابرسی شده  5
 1397/10/20  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 30 آذر ماه 1397- حسابرسی نشده  6
 1398/02/07  دریافت لینک  صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند ماه 1397- حسابرسی نشده 7
 1398/02/07  دریافت لینک گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 1397 -حسابرسی نشده 8
1398/04/27  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند ماه 1397- حسابرسی شده 9
1398/04/27  دریافت لینک گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 1397 -حسابرسی شده  10
1398/04/29  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 خرداد ماه 1398 - حسابرسی نشده  11
 1399/11/12 دریافت لینک دلایل عدم افشای صورتهای مالی صندوق   12
1400/03/08  دریافت لینک صورت های مالی تلفیقی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفندماه 1398 - حسابرسی نشده  13
1400/03/08  دریافت لینک گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفندماه 1398 - حسابرسی نشده  14
1400/11/17  دریافت لینک صورت های مالی تلفیقی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفندماه 1398 - حسابرسی شده  15
1400/11/17  دریافت لینک گزاراش عملکرد صندوق پروژه آرمان پرند مپنا 29 اسفند 1398-حسابرسی شده  16
1401/02/27  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1398 - حسابرسی نشده  17
1401/02/27  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1399 - حسابرسی نشده  18
1401/02/27  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1399 - حسابرسی نشده  19
1401/02/27  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1400 - حسابرسی نشده  20
1401/02/27  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1400 - حسابرسی نشده  21
1401/04/01  دریافت لینک صورت های مالی تلفیقی و یادداشت های توضیحی منتهی به 30 اسفندماه 1399- حسابرسی شده  22
1401/04/01  دریافت لینک گزاراش عملکرد صندوق پروژه آرمان پرند مپنا 30اسفند 1399-حسابرسی شده  23
1401/04/11  دریافت لینک صورت های مالی تلفیقی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 شهریورماه 1399- حسابرسی شده  24
1401/04/11  دریافت لینک گزاراش عملکرد صندوق پروژه آرمان پرند مپنا 31 شهریورماه 1399-حسابرسی شده  25
1401/04/20  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1401- حسابرسی نشده  26
1401/11/03  دریافت لینک صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1401- حسابرسی نشده  27
1402/05/03  دریافت لینک صورت های مالی تلفیقی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 شهریور 1400- حسابرسی شده  28
1402/05/03  دریافت لینک گزاراش عملکرد صندوق پروژه آرمان پرند مپنا منتهی به 31 شهریور 1400  29
1402/05/03  دریافت لینک صورت های مالی تلفیقی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند 1400- حسابرسی شده  30
1402/05/03  دریافت لینک گزاراش عملکرد صندوق پروژه آرمان پرند مپنا منتهی به 29 اسفند 1400  31
1402/10/20  دریافت لینک صورت های مالی تلفیقی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 شهریور 1401- حسابرسی شده  32
1402/10/20  دریافت لینک گزاراش عملکرد صندوق پروژه آرمان پرند مپنا منتهی به 31 شهریور 1401  33
1402/10/20  دریافت لینک صورت های مالی تلفیقی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند 1401- حسابرسی شده  34
1402/10/20  دریافت لینک گزاراش عملکرد صندوق پروژه آرمان پرند مپنا منتهی به 29 اسفند 1401  35

 تاریخ  لینک  شرح ردیف 
1397/02/10   دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1397/01/31
1
1397/03/07  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/02/31 2
1397/04/05  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/03/31 3
1397/05/02  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/04/31 4
1397/06/01   دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/05/31 5
1397/07/02  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/06/31 6
1397/08/05  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/07/30 7
1397/09/06  دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1397/08/30 8
1397/10/09   دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/09/30 9
1397/11/05   دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1397/10/30 10
1397/12/08   دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1397/11/30 11
1398/01/06  دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1397/12/29 12
1398/02/08  دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/01/31 13
1398/03/07 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/02/31 14
1398/04/02 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/03/31 15
1398/05/08 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/04/31 16
1398/06/05 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/05/31 17
1398/07/07 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/06/31 18
1398/08/08 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/07/30 19
1398/09/03 دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1398/08/30 20
1398/10/04 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/09/30 21
1398/11/05 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/10/30 22
1398/12/05 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/11/30 23
1399/01/05 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1398/12/29 24
1399/02/07 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/01/31 25
1399/03/10 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/02/31 26
1399/04/03  دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/03/31 27
1399/05/08  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1399/04/31 28
1399/06/05  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1399/05/31 29
1399/07/01  دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ 1399/06/31 30
1399/08/10 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/07/30 31
1399/09/03 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/08/30 32
1399/10/09 دریافت لینک  گزارش افشاء مورخ1399/09/30 33
1399/11/07 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/10/30 34
1399/12/03 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/11/30 35
1400/01/08 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1399/12/30 36
1400/02/08 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/01/31 37
1400/03/09 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/02/31 38
1400/04/02 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/03/31 39
1400/05/06 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/04/31 40
1400/06/10 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/05/31 41
1400/07/03 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/06/31 42
1400/08/01 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/07/30 43
1400/09/01 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/08/30 44
1400/10/08 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/09/30 45
1400/11/09 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/10/30 46
1400/12/02 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/11/30 47
1401/01/10 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1400/12/29 48
1401/02/04 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1401/01/31 49
1401/03/01 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1401/02/31 50
1401/04/06 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1401/03/31 51
1401/05/08 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1401/04/31 52
1401/06/06 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1401/05/31 53
1401/07/06 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1401/06/31 54
1401/08/04 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1401/07/30 55
1401/09/01 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1401/08/30 56
1401/10/05 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1401/09/30 57
1401/11/05 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1401/10/30 58
1401/12/09 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1401/11/30 59
1402/01/08 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1401/12/29 60
1402/01/09 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1402/01/31 61
1402/02/08 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1402/02/31 62
1402/03/07 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1402/03/31 63
1402/05/10 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1402/04/31 64
1402/06/07 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1402/05/31 65
1402/07/09 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1402/06/31 66
1402/08/10 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1402/07/30 67
1402/09/06 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1402/08/30 68
1402/10/05 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1402/09/30 69
1402/11/10 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1402/10/30 70
1402/12/13 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1402/11/30 71
1403/01/05 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1402/12/29 72
1403/02/02 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1403/01/31 73
1403/03/08 دریافت لینک گزارش افشاء مورخ 1403/02/31 74