پیشرفت پروژه
 تاریخ لینک  شرح   ردیف
 1397/10/30  دریافت لینک   گزارش پیشرفت فیزیکی منتهی به 1396/10/30 1
 1397/01/31 دریافت لینک گزارش پیشرفت فیزیکی منتهی به 1397/01/31 2
 1397/02/31 دریافت لینک گزارش پیشرفت فیزیکی منتهی به 1397/02/31 3
 1397/03/31  دریافت لینک گزارش پیشرفت فیزیکی منتهی به 1397/03/31 4
 1397/04/31  دریافت لینک  گزارش پیشرت فیزیکی منتهی به 1397/04/31 5
 1397/05/31 دریافت لینک گزارش پیشرفت فیزیکی منتهی به 1397/05/31 6
 1397/06/31  دریافت لینک گزارش پیشرفت فیزیکی منتهی به 1397/06/31 7
 1397/07/30  دریافت لینک گزارش پیشرفت فیزیکی منتهی به1397/07/30 8
 1397/08/30  دریافت لینک گزارش پیشرفت فیزیکی منتهی به1397/08/30 9
 1398/09/03  دریافت لینک گزارش پیشرفت فیزیکی آذر الی اسفند 1397 10
 1398/09/11  دریافت لینک گزارش پیشرفت فیزیکی فروردین الی شهریور 1398 11
 1398/10/30  دریافت لینک گزارش پیشرفت فیزیکی مهر الی آذر 1398 12
 1399/05/19 دریافت لینک گزارش پیشرفت فیزیکی دی الی اسفند 1398 13
1399/05/19 دریافت لینک گزارش پیشرفت فیزیکی فروردین الی اردیبهشت 1399  14
1400/01/31 دریافت لینک گزارش پیشرفت فیزیکی تا فروردین 1400  15
 تاریخ  لینک  شرح ردیف
1397/02/17 دریافت لینک گزارش پیشرفت مالی تا 1396/10/30 3
1397/02/17 دریافت لینک گزارش پیشرفت مالی تا 1397/01/31 3
1397/08/27 دریافت لینک  گزارش پیشرفت مالی تا 1397/06/31 1
1398/05/02 دریافت لینک گزارش پیشرفت مالی تا 1397/09/30 5
1398/04/31 دریافت لینک گزارش پیشرفت مالی تا 1397/12/29 4
1398/05/02 دریافت لینک گزارش پیشرفت مالی تا 1398/03/31 6
1398/06/06 دریافت لینک گزارش پیشرفت مالی تا 1398/05/31 7
1399/12/19 دریافت لینک گزارش پیشرفت مالی تا 1398/08/30 8
1399/12/19 دریافت لینک گزارش پیشرفت مالی تا 1398/12/29 9
1399/12/20 دریافت لینک گزارش پیشرفت مالی تا 1399/06/31 10
1400/03/04 دریافت لینک گزارش پیشرفت مالی تا 1399/12/30 11
1402/02/24 دریافت لینک گزارش پیشرفت مالی تا 1401/12/29 12

پیشرفت پروژه