طرح توجیهی

طرح توجیهی پروژه، مستندی است که مطابق مفاد این اساسنامه ومقررات تنظیم شده است و در آن جزئیات مشخصات پروژۀ، محل اجرا، مجوزهای ضروری برایاجرای پروژه، مراحل اجرا، نقشه‌ها و روش‌های اجرای پروژه، هزینه‌های اجرای هرمرحله، مصالح و تجهیزات قابل استفاده در هر مرحله، زما‌ن بندی اجرای مراحل و تقدمو تأخر و وابستگی آن‌ها نسبت به یکدیگر، درصدهای پیشرفت فیزیکی پروژه با انجام هرمرحله و توجیهات اقتصادی، فنی و مالی اجرای پروژه، و نحوۀ تأمین مالی پروژه و زمان‌بندی آن، درج شده است. 

جزئیات بیشتر